DZIAŁANIA MILITARNE W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

54,00 

Autor

Miasto wydania

Projektant okładki, ilustracji

Rok wydania

Wydawca

Brak w magazynie

Koszt dostawy
  • Paczkomaty InPost (czas dostawy 1–2 dni robocze) 14,00 zł
  • Poczta Polska (czas dostawy 2–3 dni robocze) 17,00 zł
  • Zamówienie powyżej 200 zł - darmowa wysyłka InPost
  • Odbiór osobisty w Antykwariacie przy ul. Inżynierskiej 1 w Warszawie 0,00 zł

Miękka okładka, stron 595, format 16,5/23 cm, stan dobry.

 

Wojskowy Instytut Historyczny Akademii Obrony Narodowej

Departament Systemu Obronnego MON

 

Redakcja naukowa Wiesław Wróblewski

 

Spis treści:

 

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY
TERYTORIUM POŁUDNIOWO-WSCHODNIE PAŃSTWA POLSKIEGO JAKO
TEATR DZIAŁAŃ WOJENNYCH
Ewa Rutkowska
1.1. Ro2wój terytorialny Polski południowo-wschodniej
1.2. Położenie geograficzne obszaru 1.2.1. Krainy fizyczno-geograficzne
1.3.  Środowisko przyrodnicze
1.3.1. Hydrografia
1.3.2. Klimat
1.3.3.  Gleby
1.3.4.  Szata roślinna
1.4. Elementy społeczno-gospodarcze
1.4.1.  Ludność
1.4.2. Osadnictwo
1.4.3.  Gospodarka
1.4.4.  Komunikacja

 

ROZDZIAŁ DRUGI
DZIAŁANIA WOJENNE NA OBSZARZE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI
W OKRESIE PIASTOWSKIM
Dariusz Sokoliński

 

ROZDZIAŁ TRZECI
OBRONA ZIEM POŁUDNIOWO-WSCHODNICH W OKRESIE JAGIELLOŃSKIM
(1385-1569)
Eugeniusz Janas Witold Kłaczewski
3.1. Odbudowa i utrwalenie panowania polskiego na Rusi Czerwonej i Podolu
3.2. Obrona granicy poludniowo-wschodniej w drugiej połowie XV wieku
3.3. Obrona Kresów południowo-wschodnich za ostatnich Jagiellonów

 

ROZDZIAŁ CZWARTY
WALKI Z KOZAKAMI W LATACH 1591-1653
Wieslaw Majemki
4.1.  Kozaczyzna Zaporoska od drugiej połowy XVI wieku do 1625 roku
4.1.1. Powstania kozackie w latach 1591-1596
4.1.2. Unia Brzeska 1596 roku a Kozaczyzna
4.1.3. Powstanie kozackie w 1625 roku
4.2. Powstania kozackie w latach 1630-1638
4.3. Powstanie Bohdana Chmielnickiego (1648-1653)
4.3.1. Przyczyny wybuchu powstania
4.3.2. Prelinunaria powstania Chmielnickiego i kampania 1648 roku
4.3.3. Kampania 1649 roku
4.3.4. Kampania 1651 roku
4.3.5.  Kampanie 1652 i 1653 roku

 

ROZDZIAŁ PIĄTY
WOJNY RZECZYPOSPOLITEJ Z TURCJĄ W XVII WIEKU
Stefan Chojnecki
5.1. Problematyka wojny z Turcją w polskim piśmiennictwie wojskowym i poglądach polityków w XVII wieku
5.2. Walki Rzeczypospolitej z Turcją w latach 1617-1621
5.2.1. Wyprawa cecorska Stanisława Żółkiewskiego w 1620 roku
5.2.2. Wyprawa chocimska Jana Karola Chodkiewicza w 1621 roku
5.3. Wyprawa Abazy Paszy i bitwa pod Kamieńcem Podolskim w 1633 roku
5.4. Wojna polsko turecka w latach 1672-1676
5.5. Działania zbrojne na Kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w okresie wojny polsko-tureckiej w latach 1683-1699

 

ROZDZIAŁ SZÓSTY
DZIAŁANIA MILITARNE NA ZIEMIACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH
RZECZYPOSPOLITEJ W LATACH 1700-1792
Wojciech Stanisław Mikuła
6.1. Wielka Wojna Północna
6.1.1. Działania w pierwszym okresie wojny
6.1.2. Działania militarne na ziemiach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w okresie wyprawy połtawskiej
6.1.3. Działania wojenne po 1709 roku
6.1.4. Konfederac j a tamogrodzka
6.2.  Konfederacja Barska 1768-1772
6.2.1. Ziemie południowo-wschodnie Rzeczypospolitej jako baza konfederacji
6.2.2. Walki na ziemiach południowo-wschodnich                                                         ^
6.3. Wojna polsko-rosyjska 1792 roku
6.3.1. Plany wojenne i siły stron
6.3.2. Działania wojenne armii koronnej
6.3.3. Obrona linii Bugu

 

ROZDZIAŁ SIÓDMY
DZIAŁANIA ZBROJNE W OKRESIE WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ W LATACH
1794-1864
Wojciech Stanisław Mikuła
7.1. Powstanie Kościuszkowskie 1794 roku
7.1.1. Wybuch powstania na ziemiach południowo-wschodnich i jego wpływ na rozwój insurekcji
7.1.2. Wystąpienie zbrojne oddziałów zakordonowych i ich udział we wzmocnieniu osłony ziem południowo-wschodnich
7.1.3. Obrona Unii Bugu na przełomie maja i czerwca. Bitwy pod Dubienkąi Chełmem
7.1.4.  Powstańcze próby osłony kierunku południowego
7.2. Walki w okresie Księstwa Warszawskiego
7.2.1. Działania zbrojne na terenie Galicji w 1809 roku
7.2.2. Działania wojenne na ziemiach południowo-wschodnich w kampanii 1812-1813
7.3. Powstanie Listopadowe
7.3.1. Rola ziem południowo-wschodnich w pierwszym okresie wojny z Rosją
7.3.2. Wyprawa Dwemickiego na Wołyń. Działania insurekcyjne na ziemiach zabranych
7.3.3. Powstanie na Wołyniu Podolu i Ukrainie
7.3.4. Wyprawa w Lubelskie gen. Sierawskiego i gen. Chrzanowskiego
7.4.  Charakter zmagań militarnych w Powstaniu Styczniowym
7.4.1. Lubelskie w planach powstańczych
7.4.2. Walki w Lubelskiem


ROZDZIAŁ ÓSMY
WALKI NA ZIEMIACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH W LATACH I WOJNY
ŚWIATOWEJ
Zbigniw Palski
8.1. Austro-Węgierski i rosyjski plan wojny
8.2. Sytuacja na froncie galicyjskim w pierwszym okresie działań wojennych (od sierpnia do połowy września 1914 roku)
g.3. Pierwsze oblężenie Przemyśla
8.4. Walki na froncie galicyjskim w okresie od października 1914 do maja 1915
8.5. Ofensywa gorlicka
8.6. Trzecia bitwa o Przemyśl
8.7. Ofensywa rosyjska w 1916 roku

 

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
KONFLIKT POLSKO-UKRAIŃSKIW LATACH 1918-1919
Michał Klimecki

 

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY
DZIAŁANIA BOJOWE NA UKRAINIE, WOŁYNIU I PODOLU PODCZAS WOJNY
POLSKO-ROSYJSKIEJ W LATACH 1919-1920
Lech Wyszczelski
10.1. Operacja ukraińska Wojska Polskiego
10.2. Odwrót spod Kijowa na Zbrucz i Stochód
10.3. Walki obronne na obszarze Wołynia i Galicji Wschodniej
10.4. Przeciwuderzenie polskie. Wytyczenie Unii granicznej na Wołyniu i Podolu

 

ROZDZIAŁ JEDENASTY
ZIEMIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIE W SYSTEMIE OBRONNYM
II RZECZYPOSPOLITEJ I WOJNIE OBRONNEJ POLSKI W 1939 ROKU
Kazimierz Pindel
11.1. Miejsce i rola ziem południowo-wschodnich w systemie obronnym państwa w latach 1923-
1935
11.2. Ziemie południowo-wschodnie j Polski w planowaniu wojennym i przygotowaniach
obronnych w latach 1935-1939
11.3. Działania wojenne na ziemiach południowo-wschodnich Polskie we wrześniu 1939 roku

 

ROZDZIAŁ DWUNASTY
SYSTEM FORTYFIKACYJNY NA OBSZARZE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
POLSKI W LATACH 1918-1939
Andrzej Aksamitowski
12.1. Dawne fortyfikacje austriackie i ich rola w polskich przygotowaniach obronnych
12.1.1. Kraków 12.1.2 Przemyśl 12.1.3. Austriackie przedmościa w Małopolsce Wschodniej
12.2. Rozbudowa fortyfikacyjna południowo-wschodnich granic II Rzeczypospolitej
12.2.1. Fortyfikacje Wołynia
12.2.2. Fortyfikacje Podola

 

ROZDZIAŁ TRZYNASTY
DZIAŁANIA ZBROJNE NA OBSZARZE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSKI
W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
Henryk Stańczyk
13.1. Obrona ziem południowo-wschodniej Polski we wrześniu 1939 roku
13.1.1 Obrona południowo-wschodniej Polski przed Niemcami
13.1.2. Agresja radziecka ze wschodu
13.2. Tereny południowo-wschodniej Polski jako obszar wyjściowy Wehrmacktu do uderzenia
na ZSRR w 1941 roku
13.3. Operacja wojenne na obszarze południowo-wschodniej Polski w 1944 roku

 

ROZDZIAŁ CZTERNASTY
WALKI JEDNOSTEK WOJSKA POLSKIEGO Z PODZIEMIEM UKRAIŃSKIM W
LATACH 1944-1948
Stefan Chojnecki, Marek Jasiak, Andrzej Olejko
14.1. Zwalczanie podziemia ukraińskiego przez jednostki Wojska Polskiego do marca 1946 roku
14.2. Walki z podziemiem ukraińskim od kwietnia 1946 do marca 1947 roku
14.2.1. Działalność bojowa Grupy Operacyjnej „Rzeszów" od kwietnia do października
1946 roku
14.2.2. Walki z UPA od listopada 1946 do marca 1947 roku
14.3. Działania jednostek WP przeciwko podziemiu ukraińskiemu w okresie od wiosny 1947
wiosny 1948 roku
14.4. Działania lotnicze nad Bieszczadami w latach 1946-1947

 

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY
ZIEMIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIE W SYSTEMIE OBRONNYM POLSKI
W LATACH 1944-1989
Lech Kowalski
15.1. Region Polski południowo-wschodniej w strukturach polityczno-militamych
15.2. Potencjał gospodarczo-militarny Polski południowo-wschodniej
15.3. Siły militarne i poza militarne systemu obronnego Polski południowo-wschodniej
15.4. Obszar Polski południowo-wschodniej w doktrynie wojennej państwa

 

ROZDZIAŁ SZESNASTY
WARUNKI DZIAŁAŃ TAKTYCZNYCH PROWADZONYCH NA OBSZARZE
POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
Witold Lidwa
16.1. Warunki prowadzenia działań na Pogórzu Beskidzkim, Beskidach i Bieszczadach 16.1.1. Wpływ warunków środowiska na działania taktyczne
16.2. Kotlina Sandomierska
16.3. Wyżyna Lubelska
16.4. Wyżyna Sląsko-Małopolska
16.5. Wpływ środowiska lesistego na działania taktyczne

 

ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY
SIŁY ZBROJNE UKRAINY W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
Andrzej Podkowski, Ryszard Synowski
17.1. Charakterystyka geopolityczna regionu
17.1.1. Strategiczne Znaczenie obszaru
17.1.2. Potencjał gospodarczy
17.1.3. Potencjał demograficzny
17.2. Bezpieczeństwo kraju
17.2.1. Polityka ekonomiczno-wojskowa Ukrainy
17.2.2. Problem broni jądrowej
17.3. System obronny Ukrainy
17.3.1. Podsystem kierowania obronnością
17.3.2. Podsystem militarny

17.3.2.1. Siły zbrojne
17.3.2.1.1. Wojska lądowe
17.3.2.1.2. Wojska Obrony Powietrznej
17.3.2.1.3. Marynarka Wojenna
17.3.2.1.4.  Siły Szybkiego Reagowania
17.3.2.1.5. Wojska Kosmiczne

17.3.2.2. Podsystem pozamilitamy
17.3.2.2.1.  Gwardia Narodowa
17.3.2.2.2. Wojska Ochrony Pogranicza
17.3.2.2.3.  Służba Bezpieczeństwa
17.3.2.2.4. Wojska Wewnętrzne
17.3.2.2.5. Obrona Cywilna

17.4. Program rozwoju sił zbrojnych
POSŁOWIE

CONCLUSION

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ MAP

INDEKS OSOBOWY

INDEKS GEOGRAFICZNY

    Koszyk
    Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu